Shiino series|About our product|Shiino's shuto

About our product


  1. Top page
  2. About our product
  3. Shiino series

Shiino series

Stamina Zuke (Pickled Radish)
Stamina Zuke (Pickled Radish)
Aji Rokusai
Aji Rokusai
Shibazuke Sennari Hyoutan (Shiba Pickled Sennari Gourd red)
Shibazuke Sennari Hyoutan (Shiba Pickled Sennari Gourd red)
Shibazuke Sennari Hyoutan (Shiba Pickled Sennari Gourd White)
Shibazuke Sennari Hyoutan (Shiba Pickled Sennari Gourd White)
Hawasabi Tsukudani
Hawasabi Tsukudani
Wasabi Kuki Tsukudani
Wasabi Kuki Tsukudani